Skoči na glavno vsebino

Šolski parlament

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole – po dva predstavnika iz vsakega oddelka. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je lahko ravnatelj, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oziroma mentor dolžan sklicati šolski parlament.

Otroški parlamenti so programi vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju in pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa izberejo delegacijo za regijski otroški parlament, katerega predstavniki zastopajo interese vrstnikov na nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Naloge otroškega parlamenta so:

   • oblikovanje pogovorov na izbrano temo,
   • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti za izboljšanje, spremembe v šolskem okolju in okolju, kjer živijo,
   • predstavniki šole sodelujejo na nacionalnem otroškem parlamentu.

 

Skozi celo šolsko leto pa predstavniki:

   • Zbirajo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z aktualnim dogajanjem na šoli.
   • Spremljajo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjajo vodstvo šole na morebitne kršitve pravic učencev.
   • Predlagajo izboljšave bivalnega okolja.
   • Opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo na pobudo učencev.
   • Sodelujejo na šolskem, regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu.

 

Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2023/2024 bo »Duševno zdravje otrok in mladih«. Poleg skupne teme bosta mentorici skupaj z učenci nadaljevali pogovore o konkretnih situacijah in težavah, povezanih z aktualnim dogajanjem na šoli.

 

Mentorici otroškega šolskega parlamenta bosta Sanja Kirn in Katja Kek.

 

Related Images:

Dostopnost