Operacije Ureditve sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti.

Opis projekta.